Kino Atlas

PROVOZNÍ ŘÁD KINA ATLAS

1. Provozovatelem kina ATLAS je společnost Atlas Cinema s.r.o., Sokolovská 371/1, 186 00 Praha 8, IČ: 18020283.
  
2. Kino Atlas je kulturní a společenský prostor, zaměřený na vlastní dramaturgii i realizaci externích akcí, zejména pořádání filmových projekcí nebo akcí využívající projekci, diskuse, prezentace, divadelní nebo hudební představení, kombinované kulturní a společenské akce nebo oslavy.

3. Kino je plně způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem a k promítání Blu-ray nebo DVD nosičů i počítačových souborů všech formátů. Kapacita sálu kina je celkem 201 míst z toho kapacita Velkého sálu kina je 143 míst a kapacita Modrého sálu je 58 míst. 

4. Kromě kinosálů se v prostorách kina nachází Galerie Karla Vachka 42 m2 s možností až 40 míst k sezení a Café Atlas rostlin s kapacitou až 70 míst k sezení spadající pod stejného provozovatele. 

5. Na místě zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují. Výši vstupného určuje kino, s ohledem na minimální výši vstupného určované distribuční společností. Vstupenky zakoupené on-line se řídí Obchodními podmínkami a zásadami prodejce.

6. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout 30 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje. Kino si vyhrazuje právo na změnu tohoto časového limitu u určitých titulů. O této skutečnosti je kino povinno diváka informovat. Při internetové rezervaci nevzniká divákovi přednostní právo vyzvednutí této rezervace na pokladnách kina na úkor ostatních diváků.

7. Pokladna kina je otevřená zpravidla 30 min. před začátkem prvního veřejného přestavení daného dne a zavírá po začátku posledního představení. Podrobnou otevírací dobu kina naleznete na vchodových dveřích do kina nebo na webových stránkách www.kinoatlaspraha.cz resp. www.atlasrostlin.cafe (Café Atlas rostlin).

8. Vstup do sálu kina je možný pouze s platnou vstupenkou, po kontrole vstupenky pracovníkem kina, nejdříve zpravidla 15 minut před začátkem představení.

9. Na představení filmů mládeži nepřístupných, jakožto i při uplatnění jakékoliv slevy je nutné na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku, či oprávnění využití slevy návštěvníka.

10. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Divák je povinen dodržovat čas začátku promítání filmové projekce. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

11. Z hygienických důvodů i důvodů rušení promítání je zakázáno do sálu kina vnášet a konzumovat jakékoliv občerstvení. V sále kina mohou diváci konzumovat pouze nápoje, které si zakoupili v  Café Atlas rostlin, výhradně k tomu určených ne-skleněných nádobách. Do sálu je zakázané vnášet materiály, u kterých je riziko roztříštění či jakékoli možnosti zranění osob, je rovněž zakázané používat nebezpečné předměty, nebezpečné či hořlavé látky (zábavní pyrotechnika apod.)

12. Psi mohou do prostoru kina pouze na vodítku, v doprovodu majitele a pod jeho kontrolou. Nesmí rušit štěkotem, znečišťovat prostory kina a obtěžovat jiné návštěvníky. Je zakázáno pouštět psa v sále na sedačku. Škodu způsobenou psem je jeho majitel povinen provozovateli uhradit.

13. Ve všech prostorách kina i kavárny je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret, dýmek a dalších podobných výrobků).

14. Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, hydrantů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení je zakázáno.

15. V kině platí zákaz vstupu do prostor pro personál a veškerého technického zázemí nebo na pódium Velkého sálu bez vyzvání.

16. V kinosálech je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy projekcí a představení (audio, foto, video), příp. porušení zákazu je postihováno podle autorského zákona a další legislativy.

17. Zákonem č.496/2012 je do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je stanoveno, že účastník veřejné produkce kinematografického díla v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1%. Tato částka a DPH v zákonné výši jsou zahrnuty v ceně vstupenky.

18. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu odpovídá jejich zákonný zástupce.

19. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků a rozsvícením v kinosále. V tento moment může dojít k bezpečnému odchodu diváků. Provozovatel neodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.

20. V případě, že kino neobdrží včas filmovou kopii, může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. V takovém případě je možné zakoupené vstupenk vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byla promítnuta méně než polovina stopáže celého představení. 

21. Provozovatel neodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina. Svrchní oblečení je možné odložit v šatně kina, která však není hlídaná.

22. Pokud divák není spokojen s intenzitou zvuku v promítacím sále a tuto skutečnost nahlásí pracovníkům kina, jsou tito pracovníci povinni neprodleně tuto skutečnost prověřit a případně obratem sjednat nápravu.

23. V prostorách kina  je zakázán neautorizovaný výlep plakátů a letáků.

24. V prostoru kina jsou nainstalovány bezpečnostní kamery, jejichž záznam je archivován po dobu 1 měsíce na bezpečnostních serverech. Tyto záznamy jsou neveřejné a mohou být zpřístupněny pouze orgánům v trestním řízení v případě podezření z porušování zákona v prostorách kina.

25. V průběhu akcí může docházet k audiovizuální dokumentaci (foto, video, audio) a následné propagaci těchto materiálů pomocí webu kina či sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter). Pokud se obraz vaší osoby vyskytne ve fotografiích / vidozáznamech či materiálech publikovaný na komunikačních kanálech Kina Atlas a se zveřejněním nesouhlasíte, uveďte zdroj výskytu a svůj nesouhlas zašlete na e-mail: info@kinoatlaspraha.cz, bude odstraněn.

26. Ustanovení tohoto provozního řádu se přiměřeně vztahují na veškerý prostor Kina Atlas, včetně Café Atlas rostlin a Galerie Karla Vachka.

27. Vstupem do prostor kina návštěvník stvrzuje seznámení se a souhlas s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina. V případě nejasností se návštěvník obrací na personál kina.


V Praze dne 14.4.2024

Provozovatel
Atlas Cinema s.r.o.
Sokolovská 371/1
186 00, Praha 8
IČ:18020283

Vít Janeček  v.r. , Viera Hladišová v.r.
jednatelé Atlas Cinema s.r.o.