Kino Atlas

Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi 

Atlas Cinema s.r.o.
Sokolovská 371/4
186 00 Praha
IČ: 18020283
DIČ: CZ18020283

Číslo účtu CZK: 2602489797 / 2010 (FIO banka)
IBAN: CZ28 2010 0000 0026 0248 9797

(dále jen „Provozovatel“)

a zákazníkem

2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na kulturní představení provozované Provozovatelem.

3. Zákazník, který zakoupí vstupenku přímo na provozovně Provozovatele, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Zákazník, který zakoupí vstupenku on-line, vyjadřuje navíc souhlas s Obchodními podmínkami provozovatele on-line prodeje.

4. Pro smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

II. Vysvětlení pojmů

1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník zaplatí na pokladně Provozovatele.

3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

 4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

III. Koupě vstupenky 

1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Provozovatele, kdy při platbě na pokladně Provozovatele obdrží vstupenku, nebo přes internet via stránky Provozovatele (www.kinoatlaspraha.cz) nebo přímo na stránkách poskytovatele internetového prodeje (www.goout.cz).

2. Při koupi vstupenky na pokladně provozovny Provozovatele vybírá zákazník z  dosud volných vstupenek. Rezervace vstupenek není možná.

3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným a QR kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat všemi způsoby, kterými je nabízí vstupenkový systém společnosti GoOut.

IV. Ostatní podmínky

1. Číselné či QR kódy na elektronické vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předloženkódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, zda elektronickou vstupenku předloží.

2. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

V. Ochrana osobních údajů

1.  Nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli a provozovateli vstupenkového systému GoOut v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictvím internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku.  

2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

VI. Odstoupení o smlouvy

1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

U vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě.

U  vstupenky zakoupené on-line se vracení řídí obchodními podmínkami provozovatele předprodejní sítě GoOut.                        

VII. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

1. Smluvní vztahy mezi  Provozovatelem se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

2. Pro řešení sporů mezi Provozovatelem a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Provozovatelem spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a zákazníkem.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

3. VOP se přiměřeně vztahují na program a vstupenky prodávané pro další scény Kina Atlas (Café Atlas rostlin, Galerie Karla Vachka). 

4. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 21.3.2023

V Praze 21.3.2023


Vít Janeček, Viera Hladišová, Simona Kadrnková
jednatelé Atlas Cinema s.r.o.